Általános szerződési feltételek

Szerződési feltételek érthetően

Kérlek, olvasd el figyelmesen az Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vedd igénybe a szolgáltatásainkat, ha ezen szerződési feltételek minden pontjával egyetértesz és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.


Üzemeltető / Szolgáltató: Gergely György – D-kreatív Oktatás
Székhely: 9024 Győr, Ikva u.54.
Adószám: 65993194-1-28
Nyilvántartási szám: 30512280
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005365
Adatkezelési szám: NAIH-141272/2018
Bankszámlaszám: 10700031-14687406-51100005
Bank: CIB Bank
Telefonszám: + 36 20 972 5573
E-mail: hello@webdesign-oktatas.hu

Általános rendelkezések

  • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  • Jelen szerződési feltételek 2022. augusztus 01- től érvényesek és visszavonásig hatályosak.
    A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tananyagban, az oktatók személyében, vagy a jelen Általános szerződési feltételekben egyoldalúan változtatásokat hajtson végre. A módosításokat a szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 nappal ezen a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  • Tilos a weboldal, a rendelkezésre bocsátott tananyagok, vagy segédanyagok bármilyen módon történő másolása, megosztása, vagy tovább értékesítése.

A szolgáltatás meghatározása

A szolgáltató által biztosított online tanfolyamok során a szolgáltató a vállalja, hogy az online tanfolyamon megoszt minden olyan szükséges információt és tananyagot, amely szükséges a tanfolyam sikeres elvégzéséhez. Ezek videós és írásos tartalmakat, valamint egyéb letölthető munkafüzeteket és segédnyagokat foglalnak magukba. A Szolgáltató vállalja, hogy a tárhelyszolgáltatás hibáiból adódó esetleges kieséseken kívül biztosítja ezen anyagok elérését, illetve a tananyagokhoz történő hozzáférést a Felhasználók számára.
A tanfolyam nem minősül szakmai vagy felnőttképzésnek, illetve a szolgáltatónak nincs ráhatása a felhasználók fejlődésére, és az átadott anyagok feldolgozására.

Regisztráció és vásárlás

Felhasználó a weboldalon történő megrendelésével, vásárlásával, vagy regisztrációjával kijelenti, hogy az Általános szerződési feltételekben foglaltakat, valamint a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztatóban megjelenteket megismerte és elfogadja, valamint az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a megrendelés és a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A megrendelés és regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A szolgáltató kizárja azon felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, vagy más személy adataival veszi igénybe szolgáltatást.

A tanfolyamot megrendelni a Megrendeléshez rendszeresített űrlap kitöltésével lehet. Az űrlap kitöltése még nem jelent vásárlási kötelezettséget, vagy a rendelés automatikus rögzítését, továbbítását. Tényleges megrendelés a pontos számlázási adatok kitöltése, a felhasználási feltételek és az Adatkezési tájékoztató elfogadása után a megrendelés gombra kattintással jön létre. A megrendelés elküldése után a felhasználónak automatikusan létrejön a felhasználói fiókja, amelybe belépve hozzáfér a megrendelt és már kifizetett anyagaihoz.

A szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kerül iktatásra és fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga az irányadó.

A szerződésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a jelen ÁSZF vonatkozik.

A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli a Felhasználó által tévesen, vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, késedelmes teljesítésért, vagy egyéb ebből fakadó hibákért.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy ha a hozzáférési adatai bármilyen, nem a Szolgáltatót terhelő hibájából illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik.

A Hallgató beleegyezik, hogy a tanfolyam során elkészített munkáit a szervező nyilvánosan bemutathatja, azokat a tanfolyammal kapcsolatos reklám tevékenysége során felhasználja, valamint hogy ezért a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

A Hallgató vállalja, hogy a tananyag részeit és a tananyag részeként számára átadott egyéb információkat sem a tanfolyam alatt, sem annak elvégzését követően nem teszi más személyek számára hozzáférhetővé, illetve azokat nem használja fel jelen együttműködés szabályaival össze nem egyeztethető módon.

A megrendelés menete

Egy tanfolyami részt megrendelni a Megrendelés oldalon erre rendszeresített űrlap kitöltésével lehet. Az űrlap kitöltése még nem jelent vásárlási kötelezettséget, vagy a rendelés automatikus rögzítését, továbbítását. Tényleges megrendelés a pontos számlázási adatok kitöltése, a felhasználási feltételek és az Adatkezési tájékoztató elfogadása után a megrendelés gombra kattintással jön létre.

A szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kerül iktatásra és fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga az irányadó. A szerződésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a jelen ÁSZF vonatkozik.

Rendelés/Vásárlás

A megjelenített termékek/szolgáltatások online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és alanyi áfamentesek. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék/szolgáltatás nevét, leírását.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő vásárlást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék/szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett vásárlás esetén adásvételi szerződés jön létre a Vásárló/felhasználó és a Szolgáltató/eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy szerződési nyilatkozatának megtétele fizetési kötelezettséget von maga után.

A Szolgáltató 48 órán belül köteles visszaigazolni a vásárló megrendelését, ennek hiányában a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. A megrendelések e-mailben kerülnek továbbításra, amelyekről a megrendelő részére is küldésre kerül egy rendelést visszaigazoló példány. A megrendeléseket ebben a formátumban (e-mail) tároljuk.

A felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a vásárló közötti, a vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő E-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó E-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak E-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

Amennyiben a rendelés véglegesítésre kerül, de a felhasználó a megadott adatokban hibát fedezl fel, akkor kérjük, a legrövidebb időn belül vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Az oldalon feltüntetett tanfolyam árak a fizetendő árak, a szolgáltatás Alanyi áfamentes.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10:00 – 17:00 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton kívül is van lehetőség rendelés feladására.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már rögzített megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Erre kizárólag a vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, akkor az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség, vagy szerződéses kötelezettség alól.

Fizetés

A vásárlás összegének kiegyenlítése közvetlen banki átutalással lehetséges. A összeg bankszámlára érkezését követően a kurzus aktiválásra kerül, melyről a megadott E-mail címre értesítést küldünk.

Elállás/a megrendelés lemondása

A Felhasználónak az oldalra történő regisztráció esetén lehetősége van a szolgáltatás megtekintésére. A kiegyenlített szolgáltatás díja 30 napon belül visszaigényelhető, amelyet E-mailben kell jelezni a Szolgáltató felé.

Jelen Általános szerződési feltételek utolsó módosításának dátuma 2022.08.01.